ДГ "Мир"
Детска градина в с. Кадиево, общ. Родопи

Мисия и визия

Мисия 

Цялостната дейност на ДГ Мир е организирана по посока усвояване на моралните ценности и добродетели, етични модели на безопасно поведение на детето в гражданското общество в обединена Европа. 

Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, способни на ефективна обществена реализация с оглед на новите изисквания и предизвикателства на високо конкурентния пазар на труда. 

Осигуряване на равен достъп образование и приобщаване на всяко дете.

Създаване на позитивна и разнообразна среда за неговото развитие.

Стимулиране на интереса и мотивацията за участие в образователно - възпитателния процес. 

Придобиване на знания, умения и компетентности и прилагането им на практика. 

 

Визия

В детска градина Мир с. Кадиево децата се чувстват спокойни, сигурни и защитени в общество на връстници и възрастни, в което те изявяват своите умения, способности, удовлетворяват желания и потребности. Екипът на детското заведение, непрекъснато се стреми да повишава качеството на образование и възпитание в среда, провокираща активност и креативно мислене. Стремим се за формиране личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ясно иразено гражданско съзнание и поведение, способни да се реализират ефективно в обществото. Стараем се да развиваме детската личност, отчитайки индивидуалните особености на всяко дете, както в задължителните педагогически ситуации, така и в дейностите по избор.

 ДГ Мир е отворена, гъвкава система, гарантираща постоянен диалог с родителите и разчитаща на подкрепа и доверие от тяхна страна.